بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/07/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,228 77.06 6,221 27.88 3,228 22.86 3,228 73.11
اوراق مشارکت 830 3.51 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,263 9.57 6,458 28.94 2,016 14.28 59 1.33
وجه نقد 216 0.91 379 1.7 279 1.98 0 0
سایر دارایی ها 2,117 8.95 9,254 41.48 8,594 60.87 1,129 25.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,078 42.6 5,615 25.17 3,228 22.86 3,228 73.11