بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه سازمان اقتصادي رضوي 750 %75.00
2 كارگزاري رضوي 250 %25.00