بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری رضوی به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری رضوی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری رضوی

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری رضوی

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری رضوی به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری رضوی به همراه توضیحات