مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع اول بهمن 97 1397/11/14
لیست حضار مجمع اول بهمن 97 1397/11/14
صورتجلسه و لیست حضار مجمع 16 تیر 1397/05/02
صورتجلسه مجمع 19 فروردین 1397/01/19
لیست حضار مجمع مورخ 1396/01/19 1397/01/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/05 1396/10/27
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/06/05 1396/10/27
صورت جلسه مجمع در خصوص تمديد مجوز صندوق 1396/06/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 05-06-1396 1396/06/12
صورت جلسه مجمع مورخ1395/09/29 1395/12/23
صورت جلسه مجمع مورخ1395/09/29 1395/12/23
صورتجلسه مجمع صندوق در مورد هزینه های صندوق مورخ 28/09/1394 1394/10/02
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 28/09/1394 1394/10/02
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 28/09/1394 1394/09/28
تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی 1394/09/09
صورتجلسه مجمع صندوق در مورد تغییر هزینه متولی مورخ 27/10/1393 1394/08/16
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 27/10/93 1393/10/29
صورتجلسه مجمع صندوق در مورد تغییر متولی مورخ 27/10/1393 1393/10/29
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 18/09/1393 1393/09/25
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ18/09/93 1393/09/19
صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری در خصوص تمدید دوره فعالیت 1393/04/04
صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران 1393/04/04
صورتجلسه مجمع عمومي صندوق 1391/06/26
صورتجلسه مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري درخصوص تمديد دوره فعاليت 1390/05/12
صورتجلسه مجمع 1389/08/17
مجمع موسسين 1388/02/15