صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 4 مهر 97 1397/10/15
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 4 فروردین 97 1397/10/15
افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 97/06/04 1397/06/14
افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 97/05/04 1397/05/16
افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 97/04/04 1397/04/13
افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 97/03/04 1397/03/12
افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 97/02/04 1397/02/09
افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 97/01/04 1397/01/20
صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 4 مهرماه 96 1397/01/18
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه منتهی به 1396/12/04 1396/12/05
پرتفوی ماهانه آذر ماه 1396/11/28
پرتفوی ماهانه دی ماه 1396/11/28
صورت های مالی منتهی به 1396/07/04 1396/10/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/07/04 1396/10/27
صورت مالی منتهی به 4 تیر 1396 1396/05/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 4 تیر 1396 1396/05/03
صورت مالی نهایی 1396/02/04
عملکرد صندوق 1396/02/04
دوره مالی 3 ماهه منتهی به تاریخ 4 دی ماه 1395 1395/11/02
گزارش عملکرد صندوق منتهی به 04/10/1395 1395/11/02
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 04/07/1395 1395/09/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی sسالیانه منتهی به04/07/1394 1395/09/01
صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1395 1395/08/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی نه ماهه منتهی به04/07/1394 1395/08/03
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 4/4/95 1395/04/23
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 4/4/95 1395/04/23
گزارش عملکردحسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 95/01/04 1395/02/21
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/01/1395 1395/02/21
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1395 1395/01/31
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 95/01/04 1395/01/31
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 04/10/1394 1394/10/22
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سه ماهه منتهی به 04/10/1394 1394/10/22
صورتجلسه مجمع صندوق در مورد هزینه های صندوق مورخ 28/09/1394 1394/10/02
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 04/07/1394 (اصلاح شده) 1394/08/24
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 04/07/1394 1394/08/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 04/07/1394 1394/07/25
صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1394 1394/07/25
صورت های مالی نه ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/04/1394 1394/04/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی نه ماهه منتهی به04/04/1394 1394/04/30
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/01/1394 1394/03/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی ششماهه منتهی به04/01/1394(اصلاح شده) 1394/03/16
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1394 1394/01/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی شش ماهه منتهی به 04/01/1394 1394/01/22
صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 04/10/1393 1393/10/23
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سه ماهه منتهی به 04/10/1393 1393/10/14
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 04/07/1393 (اصلاح شده) 1393/09/10
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 04/07/1393 1393/09/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 04/07/1393 1393/07/30
صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1393 1393/07/29
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1389 1393/07/14
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/01/1392 1393/07/14
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/01/1391 1393/07/14
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1391 1393/07/14
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 04/07/1391 1393/07/14
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 04/07/1389 1393/07/14
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1392 1393/07/14
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/01/1389 1393/07/14
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1390 1393/07/14
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1389 1393/07/14
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 04/01/1390 1393/07/14
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 04/07/1390 1393/07/14
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1390 1393/07/14
صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1391 1393/07/14
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 04/07/1390 1393/06/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی شش ماهه منتهی به 04/01/1390 1393/06/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی نه ماهه منتهی به 04/04/1390 1393/06/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سه ماهه منتهی به 04/10/1389 1393/06/19
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی نه ماهه منتهی به 04/04/1389 1393/06/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سه ماهه منتهی به 04/10/1388 1393/06/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی شش ماهه منتهی به 04/01/1389 1393/06/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی سال منتهی به 04/07/1389 1393/06/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی نه ماهه منتهی به 04/04/1393 1393/05/26
بیانیه سیاست سرمایه گذاری 1393/05/21
صورتمالی حسابرسی نشده منتهی به 04/04/1393 1393/04/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی شش ماهه منتهی به 04/01/1393 1393/04/04
صورتمالی حسابرسی شده منتهی به 04/01/1393 1393/04/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی منتهی به 04/07/1392 1393/04/04
صورتمالی حسابرسی نشده منتهی به 04/01/1393 1393/01/24
صورتمالی حسابرسی نشده منتهی به 04/10/1392 1392/10/30
صورتمالی حسابرسی شده منتهی به 04/07/1392 1392/09/11
صورتمالی حسابرسی نشده منتهی به 04/07/1392 1392/07/20
صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه 1392/05/09
صورتهای مالی 9 ماهه 1392/05/09
صورتهای مالی سه ماهه 1391/11/07
صورتهای مالی 1391/09/11
صورتهای مالی 1391/06/27
صورتهای مالی 9 ماهه 1391/06/25
صورت مالی 1391/06/18
صورتهای مالی حسابرسی شده 6 ماهه 1391/01/04
صورتهای مالی نه ماهه 1390/04/04
صورتهاي مالي سالانه 1389/07/04
صورتهاي مالي سه ماهه 1388/10/05